img

What Will I Learn?

چک لیست اجرایی گام به گام ثبت نام و بارگذاری محصولات هنری در سایت میباشد. 

Description

 هنرمند گرامی، سایتهای بین المللی در دنیا برای فروش محصولات دست ساز  وجود دارد. یکی از این سایتها، سایت (سامانه) ایتسی   است که این امکان را برای فروش محصولات دست ساز، قدیمی و هنری را میدهد. این سایت با بازدید میلیون خریدارو ایجاد بستر فناوری مناسب برای فروشندگان و خریداران با دریافت هزینه ایی پایین و ایجاد اعتبارسنجی مناسب و اعتماد برای دو طرف، فرآیند فروش را تسهیل میکند. 

ETSY 

1. چک لیست اجرایی

# name
1 فایل Buy Course

. این چک لیست مکمل فیلم آموزشی است.  

در صورت کاربردی بودن موضوع  فیلم آموزشی مربوط که این چک لیست از روی آن تهیه شده است، خریداری نمایید. 

$1.1

Language: Persian

Sharable Certificate

Level: Beginner

Access: Self Paced

Documents: 1

Videos: 1

Tests: 0

Published Date: 2022/08/15

Buy Course

Course Instructor